పెద్దాపురం సంస్థానం సంక్షిప్త చరిత్ర రాజా వత్సవాయి చతుర్భుజ తిమ్మ జగపతి (1555-1607) రాజా వత్సవాయ రాజా రాయపరాజ మహారాజు (1607-1649) రాజా వత్సవాయ సార్వభౌమ తిమ్మరాజు (1649-1688) రాజా వత్సవాయ ఉద్దండ రాయపరాజు (1688-1714) రాగమ్మ రాజా వత్సవాయ కళా తిమ్మజగపతి (1714-1734)] రుస్తుం ఖాన్ (1734-1749)] రాజా వత్సవాయ రాయ జగపతి రాజు (1749-1758) మహమ్మదీయులు (1758 1760]] రాజా వత్సవాయ విద్వత్ తిమ్మ జగపతి (నాలుగవ తిమ్మరాజు) (1760-1797) రాజా వత్సవాయ రాయ