మహారాణీ సత్రం – మహోన్నత సత్రం పెద్దపాత్రుడు అనే మహారాజు ఈ నగరాన్ని నిర్మించాడు అతని పేరుమీదనే ఈ నగరం పెద్దాపురం గా పిలువబడినది. ఆ తరువాత కాలంలో వత్సవాయి వంశానికి చెందిన శ్రీ రాజా వత్సవాయ చతుర్భుజ తిమ్మ జగపతి బహద్దరు మహారాజు 1555 వ సంవత్సరంలో పెద్దాపురం కోటను సంపాదించి వీరోచితంగా శత్రురాజులతో పోరాడి సంస్థానాన్ని నలుదిశలా పెంపొందింప చేయడం చేశారు వారి తదనంతరం వారి వంశంలోని వారే 300 సంవత్సరాలు పెద్దాపురం