మన పెద్దాపురం మహారాజు నిర్మించిన మండపేట శివాలయం చరిత్ర క్రీస్తుపూర్వం 17 వ శతాబ్దంలో పెద్దాపురం మహారాజు శ్రీ శ్రీ శ్రీ వత్సవాయ సూర్యనారాయణ తిమ్మ జగపతి మహారాజు గారు మండపేట గ్రామంలో శివాలయం నిర్మించే నిమిత్తం ఒక శివలింగాన్ని తెప్పించారు ఆలయం నిర్మాణానికి పూనుకుని జరిపిస్తున్న త్రవ్వకాలలో భాగంగా వాతాపి అనే రాక్షసుడిని సంహరించి నందుకుగానూ పాప పరిహారార్ధం అగస్త్య మహర్షి ప్రతిష్టించిన పరమ పవిత్ర పంచ శివలింగాలలో ఒకటైన పురాతన కాలం నాటి శివలింగం