పాండవులు నడయాడిన పుణ్యక్షేత్రం బౌద్ధం విలసిల్లిన ధర్మ క్షేత్రం వేల సంవత్సరాల పురాతన చరిత్ర వందల సంవత్సరాల రాజరిక చరిత్ర రాష్ట్రంలోనే రెండవ మున్సిపాలిటీ మొట్టమొదటి మునసీబు కోర్టు సైనిక శిక్షణా స్థావరం భర్తృ హరి సుభాషితాలు తెలుగులో అనువదించి భారత దేశంలో పేరు గాంచిన మహాకవి ఏనుగు లక్ష్మణకవి పుట్టిన భూమి ఆరుగజాల చీరను అగ్గిపెట్టిలో అమర్చి పెట్టి విదేశీయులను సైతం అబ్బురపరిచి 1924 లండన్ లో జరిగిన వెంబ్లీ చేనేత ఎక్షిబిషన్ లో మరియు