పెద్దాపురం 2007లో లభ్యమైన తాళపత్ర గ్రంథం బ్రహ్మీభూత శ్రీ శ్రీ శ్రీ మహీధర సూర్యసూరి అది 16 వ శతాబ్దం పెద్దాపురం సంస్థానాన్ని 1607 నుండి 1649 వరకూ పరిపాలించిన వత్సవాయ రాయజగపతి మహారాజు గారి పరిపాలనా కాలం…రాయ జగపతి తండ్రి గారైన చతుర్భుజ తిమ్మ జగపతి మహారాజు గారు పెద్దాపురం ఊలపల్లి, బిక్కవోలు, వాలుతిమ్మాపురం, తిరుపతి తదితర ప్రాంతాలలో చెరువులు త్రవించి పండ్ల తోటలు వేయించి అభివృద్ధి చేశారు సీ. బిరుదాంకపురిని సుస్థిరముగా నిర్మించె బాలమున్నీటిని