పెద్దాపురం సంస్థానం రాజుగారి కోటయొక్క వర్ణన పెద్దాపురాధీశుడు పెద్దాపాత్రుడు నిర్మించగా వత్సవాయ వారు అభివృద్ధి చేసిన – 18 బురుజుల శత్రు దుర్బేధ్యమైన కోట…. పద్దెనిమిది బురుజులతో తాళ్ళబురుజు, హనుమంత బురుజు, తోక బురుజు మిక్కిలి ప్రసిద్దమయినవి… తాళ్ల బురుజు మీద నరసింహ స్వామి విగ్రహం ప్రతిష్టించబడింది… కోట చుట్టూ మూడు మెట్టలు మధ్యలో కోట ఉండేది… కోట యొక్క ప్రాకారము రాతితోనూ మట్టి తోనూ కట్టబడినది… దానికి రెండు గోడలు కలవు రెండింటి మధ్యలో రాకపోకలకు